Мински, жив ли си?

21 06 2010

В съвременната капиталистическа икономика финансовите пазари играят огромна роля – както като ефективен разпределител на парични ресурси, така и като средство за обслужване на стоковите потоци. Редица от техните функции – като обработка на информация и намаляване на риска от финансовите транзакции са абсолютно необходими за гладкото функциониране на икономическата система.

Затова и тяхното проучване е особено интересно. Неолиберализмът твърди, че те са подчинени на т.нар. хипотеза за ефективните пазари, тоест че пазарите винаги максимално добре разпределят ресурсите и то така че възвръщаемостта им е непредвидима (следва случайни процеси като например марковски вериги). Това, което се наблюдава на емпирично ниво, обаче, дава редица основания за съмнения в ефективността на пазарите. Хайман Мински е авторът именно на един такъв остър, обоснован и критичен анализ за състоянието и динамиката на финансовия сектор. С игриво смигване към най-големите брокери на САЩ, той я нарича „Парадигмата Уолстрийт” или „Хипотеза на финансовата нестабилност” и се опитва чрез нея да даде финансова интерпретация на идеите на Дж. Майнард Кейнс .

Добавяйки концепцията за риск и несигурност в модела си, Мински твърди, че нефинансовите фирми се разделят на три големи групи :
• Хеджиращи единици – паричните приходи в бъдещ период надхвърлят паричните разходи; поради несигурността на потоците, фирмите трябва да вземат предвид и вариацията на очакванията
• Спекулативни единици – фирми, при които паричните разходи надхвърлят приходите в определени бъдещи моменти; те са силно зависими от нормалното функциониране на финансовите пазари, за да останат ликвидни
• Понзи единици – фирми, които са се ангажирали с парични плащания отвъд своите постъпления в по-голямата част от времевия си хоризонт; те са особено чувствителни към състоянието на паричните пазари

Следва да се подчертае, че структурата на фирмите като спекулативни или Понзи може да произтече от обективни икономически обстоятелства, както и от субективни такива. Дадена стопанска единица може да промени структурата си въпреки опитите и желанието на мениджмънта това да се случи (поради несигурността, заложена в икономическата система).

Мински изказва хипотезата, че колкото повече спекулативни и Понзи единици има в дадена икономика, толкова по-нестабилна е тя. Тази нестабилност се изразява в неспособността на икономиката да понася шокове (тоест по-вероятно е шоковете да доведат до финансова криза) и увеличава риска за заематели и заемодатели (което от своя страна намалява растежа на дългово финансиране) .

Мински твърди, че именно динамиката на икономическата система води до увеличаване на броя на рискови единици поради смяната на очаквания. Колкото по-бързо и ефективно расте системата, толкова повече фирми придобиват спекулативна или Понзи структура поради прекомерно оптимистичните очаквания са големи бъдещи приходни потоци. Това увеличава нестабилността на системата и подготвя почвата за финансова криза . При достигането на пълна заетост се оказва, че дълговете надхвърлят печалбите на фирмите и еуфоричните очаквания се изпаряват. Това запраща икономиката в криза – една функционална криза – която възвръща системата в равновесие. Това е и началото на новия цикъл на финансова нестабилност.

Накратко, Мински обосновава идеята, че капиталистическата система е изначално нестабилна, поради сменящата се финансова структура на стопанските единици. Финансовата система генерира свои ендогенни цикли, които водят до периодични кризи – манифестни или латентни. Това е и основанието за нуждата от регулация на финансовата система и действието на централната банка като кредитор от последна инстанция. Макар и теорията на Мински да е до голяма степен пренебрегната от неговите съвременници, настоящата икономическа криза й придава ново и плашещо актуално звучене.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: